Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
scholing: een scholing georganiseerd door denkfysio of een cursus van het begin tot het einde.

Deelnemer: degene die zich voor een cursus of scholing bij de Denkfysio inschrijft of heeft ingeschreven.

Artikel 2: Toelatingseisen

 1. Deelnemers die willen inschrijven bij Denkfysio dienen ingeschreven staan in het kwaliteitsregister.
 2. Uitzondering op artikel 2 punt 1 is dat de scholing niet vakinhoudelijk van aard is.
 3. Studenten, die willen inschrijven bij Denkfysio, dienen bij voorkeur ingeschreven staan bij de beroepsgroep passend bij de opleiding. Dit is echter geen vereiste.

Artikel 3: Inschrijving

 1. Een deelnemer heeft de mogelijkheid zich voor één of meerdere scholingen in te schrijven.
 2. Inschrijving voor een scholing vindt plaats door middel van inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier.
 3. Voor deelnemers is er een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaald. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.
 4. De inschrijving is pas definitief op het moment dat Denkfysio in het bezit is van een volledig ingevuld inschrijfformulier en toelating op grond van artikel 2 niet is geweigerd en de bedenktijd uit artikel 3 punt 3 verstreken is.
 5. U kunt zich aanmelden voor een scholing door het retourneren van het volledig ingevulde inschrijfformulier of via de website. Bij inschrijving geeft men aan dat men akkoord gaat met de algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

Na definitieve inschrijving, zoals bedoeld in artikel 3 lid 4, bericht de Denkfysio degene die zich heeft aangemeld dat er een voorwaardelijke overeenkomst tot stand is gekomen. Deze is voorwaardelijk, daar doorgang van de scholing afhankelijk is van het feit of er voldoende aanmeldingen voor zullen zijn.

Minimum aantal deelnemers per scholing is vijftien, tenzij Denkfysio anders beslist. Het maximaal aantal deelnemers wordt door Denkfysio per scholing vastgesteld.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Denkfysio de deelnemer een definitieve bevestiging van plaatsing heeft gestuurd, c.q. de scholing doorgang vindt.

Artikel 5: Financiële verplichtingen/Betaling

 1. Op het moment dat de overeenkomst tussen de Denkfysio en de deelnemer tot stand komt, verplicht de deelnemer zich het verschuldigde bedrag voor de scholing te betalen onder vermelding van zijn factuurnummer.
 2. De prijzen voor de scholingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en vermeld op de website van de Denkfysio.
 3. De Denkfysio biedt geen mogelijkheid om te betalen in termijnen.
 4. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het niet nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer het factuuradres anders luidt dan het huisadres en/of een bedrijfsinstelling of subsidie-instelling de kosten van de scholing vergoedt.
 5. Indien de factuur niet op de schriftelijk afgesproken datum is voldaan is de deelnemer in verzuim, zonder dat daarvoor een sommatie en/of ingebrekestelling is vereist.
 6. In geval van verzuim van de deelnemer als bedoeld in het vorige lid, treden de navolgende rechtsgevolgen in:
 1. De deelnemer is Denkfysio het volledige bedrag verschuldigd bij niet betalen binnen 14 dagen voorafgaand aan de scholing.
 2. De denkfysio is gerechtigd de vordering uit handen te geven. Alle hierbij te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de deelnemer, zulks overeenkomstig de aanbevelingen van Rapport Voorwerk II. Een en ander onverminderd het recht ter zake nakoming of ontbinding al dan niet met volledige schadevergoeding te vorderen.
 1. Bij niet-tijdige betaling kan de toegang tot de scholing worden ontzegd.

De betalingsverplichting voor de deelnemer vervalt hiermee niet.

Artikel 6: Annulering

In geval de omstandigheden hiertoe zijn of het aantal inschrijvingen voor een scholing onvoldoende is, behoudt de Denkfysio zich het recht voor de scholing niet te verzorgen. De reeds betaalde scholingsgelden en administratiekosten worden renteloos aan de deelnemer gerestitueerd. 

Bij sterfte of ziekte zal Denkfysio met de cursisten in gesprek gaan voor een alternatieve datum. Er is dan geen restitutie mogelijk. 

Denkfysio is niet aansprakelijk voor eventuele financiële schade in het geval een cursus geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging/Financiële verplichtingen

 1. Denkfysio behoudt zich het recht voor de overeenkomst met een deelnemer op te zeggen door middel van een officieel schrijven, wanneer de deelnemer naar het oordeel van de Denkfysio op enigerlei wijze het ordentelijk verloop van een scholing verstoort en/of de belangen van De Denkfysio schaadt. Alle financiële verplichtingen tot betalen voortvloeiend uit de overeenkomst blijven bestaan.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van een scholing door een deelnemer vindt geen restitutie van het geld plaats. Indien men voortijdig de scholing wil beëindigen, dient het volledige scholingsgeld betaald te worden volgens de gemaakte afspraken.

Artikel 8: Betalingstermijn en annuleringstermijn

 1. Na inschrijving voor cursus wordt de factuur verzonden. Deze factuur is tevens  een bevestiging van deelname. U dient deze factuur binnen 14 dagen na datering te voldoen.
 2. Bij annulering na verzending van de factuur bent u 10% van het scholinggeld verschuldigd als administratie kosten. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of via email gebeuren.
 3. Bij annulering binnen 8 dagen voor aanvang van de cursus en/of congres wordt geen restitutie meer verleend.
 4. Bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen van het scholingsgeld zal Denkfysio na drie maanden genoodzaakt zijn een incassobureau in te schakelen.

Artikel 9: Verzuim

Het verzuim van scholingsdagen door de deelnemer geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het scholingsgeld. Scholingsdagen kunnen na goedkeuring van de Denkfysio tijdens een volgende gelijke cursus worden ingehaald.

Artikel 10: Studie- en opleidingsinformatie

 1. Denkfysio behoudt zich het recht voor wijzigingen in het scholingsaanbod aan te brengen.
 2. Bij de start van de scholing ontvangt de deelnemer een schrijven (post of email) met daarin de informatie over de gang van zaken van de betreffende scholing, organisatie en het huishoudelijk reglement.
 3. De deelnemer beschikt over de mogelijkheid minimaal 1x per week gebruik te maken van het opgegeven e-mailadres.

Artikel 11: Accreditatie

 1. Voor de meeste scholingen verzorgd door Denkfysio zal accreditatie worden aangevraagd.
 2. De actuele staat van dienst ten aanzien van accreditatie staat op de site www.denkfysio.nl bij de betreffende scholing aangegeven. De verantwoordelijkheid voor het nagaan of een scholing is geaccrediteerd en de gevolgen hiervan voor de deelnemer ligt bij de deelnemer.
 3. Als er geen accreditatie wordt toegekend door het BOCK en/of nog in aanvraag is 14 dagen voorafgaand aan de scholing, dan kan de deelnemer tot 14 dagen voorafgaand aan de scholing de scholing annuleren. Valt de annulering binnen de 14 dagen en/of is de deelnemer aanwezig geweest bij de scholing, dan wordt het volledige scholingsgeld in rekening gebracht. Restitutie van gelden is dan niet mogelijk.
 4. Er is geen geld terug garantie mogelijk wanneer de deelnemer niet annuleert 7 dagen voor aanvang van de scholing.

Artikel 12: Gebruiksrecht

 1. Het aan u ter beschikking gestelde scholingsmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.
 2. Foto’s van het tijdens de opleiding gemaakte werk en van werksituaties van deelnemers mogen door de Denkfysio vrij gebruikt worden voor publicitaire doeleinden.
 3. Het eigendomsrecht van de lesstof blijft bij Denkfysio.

Deelnemers hebben het gebruiksrecht.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Denkfysio zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.
 2. Denkfysio sluit (behoudens opzet en/of grove schuld) iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect- verband houdende met een aan de Denkfysio gevolgde scholing uit, met uitzondering van haar wettelijke aansprakelijkheid.
 1. Denkfysio stelt het door haar beschikbaar te stellen studiemateriaal zorgvuldig samen. Echter, de Denkfysio kan niet instaan voor de volledige juistheid van dit studiemateriaal. De Denkfysio aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit enige beslissing of handeling die is gebaseerd op het studiemateriaal.
 2. Indien een deelnemer schade lijdt als gevolg van een nalatigheid van de Denkfysio, één van haar medewerkers of (een) door haar ingehuurde docent(en), is iedere aansprakelijkheid van de Denkfysio te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag, dat gelijk is aan het scholingsgeld dat de deelnemer op basis van de met de Denkfysio gesloten overeenkomst verschuldigd is.
 3. Denkfysio draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beroepsmatig toepassen van het geleerde tijdens de scholing(en).
 4. Denkfysio sluit aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging en/of diefstal van aan de deelnemer toebehorende voorwerpen en/of materialen uit.
 5. Denkfysio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de deelnemer lijdt c.q. mocht lijden als gevolg van annulering van (delen van) een scholing.
 6. Denkfysio is niet aansprakelijk als het opgegeven e-mailadres niet of onvoldoende functioneert.

Artikel 14: Geheimhouding

De deelnemer is verplicht alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd op dezelfde wijze als vertrouwelijk te beschouwen als wanneer de gegevens hem/haar in de eigen beroepsuitoefening als paramedicus direct worden meegedeeld. Op dergelijke gegevens zijn het medisch beroepsgeheim van toepassing.

Artikel 15: Klachtenprocedure

Definitie klacht: Iedere melding van een deelnemer, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan het duidelijk is gelet op de teleurstelling bij de deelnemer dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie.De gewone klachten over zaken in de scholingen worden binnen het team besproken en naar de deelnemers terug gekoppeld.
Voor andere klachten hebben we het volgende stappenplan:

 1. Laagdrempelige klachten of vragen kunnen aan de betreffende docent of directie van Denkfysio worden voorgelegd.

 2. Klachten over de docent kunnen bij de directie van Denkfysio neergelegd worden.

 3. Klachten over de gehele scholing of de directie kan de deelnemer bij de Klachtencommissie leggen.

 4. Klachtenbrieven worden binnen 14 dagen beantwoord met hoe er verder gehandeld gaat worden in de procedure. Het streven is om klachten binnen 28 dagen af te handelen.

 5. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen 28 dagen in kennis worden gesteld, waarbij uitstel zal worden toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.

 6. Denkfysio is aangesloten bij een geschillencommissie: ‘De Geschillencommissie’ (www.degeschillencommissie.nl).

 7. Als een klacht niet voldoende afgehandeld kan worden door de Klachtencommissie, zal ‘De Geschillencommissie’ worden ingeschakeld. Afhankelijk van de klacht wordt er hoor en wederhoor toegepast en terug gekoppeld naar waar de kans op groei ligt. Onze houding is dat we dat we ons voordeel willen doen met klachten. De uitspraak van ‘De Geschillencommissie’ is bindend voor het opleidingsinstituut en degene die de klacht ingebracht heeft.

 8. Klachten worden door alle partijen vertrouwelijk behandeld.

 9. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en worden tot vijf jaar na dato bewaard.

Klachtencommissie

Deze bestaat uit:

Bart Roelofs: bart@denkfysio.nl

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten gesloten met Denkfysio is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Bevoegde rechter

Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter, tenzij het een zaak betreft waarvoor uitsluitend de sector kanton bevoegd is.

Artikel 18: Wijziging van deze voorwaarden

Denkfysio is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Denkfysio zal de gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden.

Het copyright berust bij Denkfysio. Copyright 2020, Denkfysio